گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
 گروه بازرگانی ثقفی

معرفی کابل شیلددار


کابلهای شيلددار نويزهای الکتريکی و تشعشعات الکترومغناطيسی را کاهش میدهند. به عبارت ديگر اين نوع کابل ها ثبات ســيگنال خود را حفظ کرده و تداخلات با ساير وسايل را کاهش میدهند. اين عمل توسط شيلدی انجام میشود که ممکن است شامل نوار مسی،  از جنس مس يا آلومينيوم) باشد که  با لايه ای از روکش پوشيده شده است. سطوح مختلفی از انواع شیلد وجود دارد که شامل
FTP و STP، SFTP
. از طرفی انواع مختلفی از شــيلد کردن شامل شــيلد بافت، فويل و اسکرين کردن موجود است 

. شيلد را میتوان روی هريک از زوج های کابل، يا روی مجموعه ای از زوج ها به کار برد
فویل شده: زمانی که شيلد کردن بر روی زوج ها يا کوادها به کار رود
اســکرین كردن:  زمانی که شــيلد کردن بر روی مجموعة زوج ها اعمال شود
بافت:  نوع خاصی از شــيلد ســاخته شده از رشــته های بافته شدة آلومينيوم يا مس
U/UTP
 زوجی بدون شيلد
F/UTP
شيلد شده/ اسکرين شده يا فويل شدة بدون شيلد زوجی
 S/FTP
زوجی اسکرين شده و فويل شده
U/FTP
زوجی فويل شده

کابلهای شيلد شــده ضخيم تر از کابل های بدون شيلد هستند، از طرفی کار کردن با آنها از حساسيت بالاتری برخوردار است. اين نوع کابلها اغلب در تأسيســات صنعتی که در مجاورت آنها تجهيزات باعث تداخلات
الکترومغناطيسی می شوند بکار می روند
تهیه کننده متن :فرشته امینی کارشناس فروش سیم و کابل مس و آلومینیوم 
شماره تماس :09128479863
02174463 داخلی 308
1400/06/04