لیست قیمت لوله های مسی با قطر 5/8 اینچ (15.87 میلی متر)

بروزرسانی شده

 لیست قیمت کلاف مسی با قطر 5/8 اینچ (15.87 میلی متر) برای دو طول 15 متری و 50 متری به قرار زیر می باشد. 


 

کلاف 15 متری و شاخه 6 متری 

قطر و ضخامت بر حسب اینچ 

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 5/8 اینچ (کلاف 15 متری) (ضخامت بر حسب اینچ)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (اینچ)                        قطر (اینچ)           
                   3.850.200                15,000                0.025                 5/8
                    4.186.000
               15,000                0.028                 5/8
                      4.489.600
               15,000                0.030                 5/8
                    4.784.000
               15,000                0.032                 5/8
                      5.814.400
               15,000                0.040                 5/8
                     6.872.400
               15,000                0.048                 5/8

 

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 5/8 اینچ (شاخه متری) (ضخامت بر حسب اینچ)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (اینچ)                        قطر (اینچ)           
                  1.600.800                6,000                0.025                 5/8
                     1.840.000
               6,000                0.030                 5/8
                     1.932.000
               6,000                0.035                 5/8
                     2.852.000
               6,000                0.049                 5/8

 


 قطر و ضخامت بر حسب میلی متر 

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 5/8 اینچ (کلاف 15 متری) (ضخامت بر حسب میلی متر)
                     قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                    ضخامت (میلی متر)                        قطر (میلی متر)           
                       3.850.200                15,000                 0.63                    15.87
                       4.186.000                15,000                 0.70                    15.87
                     4.489.600                15,000                 0.75                    15.87
                     4.784.000                15,000                 0.81                    15.87
                      5.814.400                15,000                 1.00                    15.87
                      6.872.400                15,000                 1.20                    15.87

 

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 5/8 اینچ (شاخه متری) (ضخامت بر حسب میلی متر)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (میلی متر)                     قطر (میلی متر)           
                      1.600.800                6,000                   0.63                   15.87
                     1.840.000                6,000                   0.75                   15.87
                      1.932.000                6,000                   0.90                   15.87
                     2.852.000                6,000                   1.24                   15.87

 


 

کلاف 50 متری

قطر و ضخامت بر حسب اینچ 

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 5/8 اینچ (کلاف 50 متری) (ضخامت بر حسب اینچ)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (اینچ)                        قطر (اینچ)           
                     12.650.000                50,000                0.025                 5/8
                     13.432.000 (باهنر)                50,000                0.028                 5/8
                     13.777.200                50,000                0.030                 5/8
                     14.738.400                50,000                0.032                 5/8

 

قطر و ضخامت بر حسب میلی متر 

 لیست قیمت لوله های مسی با قطر 5/8 اینچ (کلاف 50 متری) (ضخامت بر حسب میلی متر)
                    قیمت (ریال)                              طول (میلی متر)                  ضخامت (میلی متر)                        قطر (اینچ)           
                   12.650.000                50,000                   0.63               15.87
                   13.432.000 (باهنر)                50,000                   0.70               15.87
                   13.777.200                50,000                   0.75               15.87
                   14.738.400                50,000                   0.81               15.87

 


 

توجه توجه
 با توجه به نوسانات قیمت جهانی مس (LME) و قیمت داخلی دلار و تاثیر آن در قیمت لوله های مسی، قیمت ها حدودی و با تلرانس منفی و مثبت 5 درصد می باشد.
 

آدرس تلگرام شرکت بازرگانی کالاس مس برادران ثقفی

 

//