گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
 گروه بازرگانی ثقفی
 گروه بازرگانی ثقفی

نرم افزار محاسبه وزن

 محاسبه وزن  لوله مسی                                                                                                         

 

قطرخارجي (ميلي متر)*ضخامت*طول(دلخواه) = وزن لوله 
OD*WT*L= Weight